Nederlands | fran├žais

Natuurbeleving op het natuurdomein "De Hoge Dijken"

Op 5 kilometer van de optiekbeurs ontdekt u het prachtige en vogelrijke natuurgebied
‘de hoge dijken – roksemput’. Een uitstekende gelegenheid om dit prachtige vogelgebied te leren kennen dus.
in het bezoekerscentrum ‘de grote zaagbek’ zijn tijdens dit weekend ook een fototentoonstelling en multimediaprojectie over de fauna en flora van het domein te bezichtigen.

De Hoge Dijken, in de volksmond ook wel Roksemput genoemd, is deel gelegen te Oudenburg en deels te Jabbeke en is zo'n 52 hectare groot.
Het is een voormalige zandwinningsput die tussen 1973 en 1976 is ontstaan tijdens de aanleg van de autosnelweg Jabbeke - Veurne.
Het gebied groeide snel uit tot een belangrijke voedsel- en rustplaats voor heel wat watervogels.
Reeds vele jaren is het natuurreservaat elke dag vrij toegankelijk tussen zonsopgang tot zonsondergang.

De Hoge Dijken zijn vooral bekend om hun grote vogelrijkdom.
Veel vogels stoppen er tijdens de trek om even op krachten te komen en duizenden overwinteren er. Tijdens de trekperiode, zowel in voor- als najaar, valt een grote diversiteit aan vogels te noteren: grutto, wulp, tureluur, zwarte ruiter, groenpootruiter, kemphaan, oeverloper, bosruiter, witgatje, watersnip, kluut, regenwulp, geoorde fuut, zomertaling, kleine plevier, zwarte stern, visdief, dwergmeeuw, beflijster, tapuit, bruine kiekendief, boomvalk, visarend, ooievaar,…


Vooral voor eenden als smienten, wintertalingen en slobeenden is het een belangrijk overwinteringsgebied. Maar je treft hier tijdens de winter ook soorten aan zoals: Brilduiker, Grote Zaagbek, Nonnetje, Geoorde Fuut, ...
O.a. oeverzwaluw, bergeend, fuut en kuifeend zijn jaarlijkse broedvogels.
Maar het is hier niet alleen een paradijs voor vogels.
Dankzij de verscheidenheid van het gebied vormt het ook voor veel planten, vlinders en andere insecten en zoogdieren een uitstekend leefgebied.    
Op de zuidelijke afgevlakte helling, met de sterk uitgesproken schrale, zandige bodem komt de meest waardevolle vegetatie voor, met korstmosvegetaties, zandblauwtje, dwergviltkruid, hazepootje,…


Ontdek de hoge dijken en het kan voor U een uitstekende gelegenheid zijn om het gebied te leren kennen.
Er staan ook 4 permanente vogelkijkhutten opgestel op het domein.
Wandelen is uitsluitend toegestaan op de aangeduide wandelpaden.